Livsforsikring

Livet er det kjæreste man har, men livet er også uforutsigbart. Skulle noe skje med en selv kan det være deilig å vite at de økonomiske konsekvensene er forutsigbare og til å leve med. Nettopp derfor er livsforsikring viktig. For deg som har forsørgeransvar familie er livsforsikring enda viktigere. Ved alvorlig skade eller dødsfall er det viktig å vite at familien din klarer seg økonomisk. Livsforsikring er ganske komplisert å forklare på en enkel måte, da mange forsikringsselskap bruker livsforsikring som et ganske vidt begrep som ofte inneholder mer en den tradisjonelle livsforsikringen. I denne artikkelen ser vi nærmere på livsforsikring generelt, hvilke typer livsforsikringer som finnes samt hva en livsforsikring dekker.

Anbefalt forsikringInformasjonSøknadslink
TjenestetorgetFå tilbud fra en rekke forsikringsselskap,
og velg det beste.
Søk!
Forsikre.noSender din søknad til
en rekke forsikringsselskaper
i Norge.
Søk!

Hvilke typer livsforsikring finnes og hva dekker disse?

Den tradisjonelle livsforsikringen har over tid blitt noe utvasket da forsikringsselskapene stadig utvider forsikringstilbudet og forsikringspakkene sine under samlebetegnelsen «livsforsikring».

Tradisjonelt sett har livsforsikring vært en forsikring som gir etterlatte en engangsutbetaling i tilfelle dødsfall. Det er fortsatt mange forsikringsselskap som fortsatt tilbyr denne konsentrerte forsikringen. Det er imidlertid slik at mage selskaper også tilbyr andre typer forsikringer under samme fane. Vi skal se litt nærmere på disse.

Utbetaling ved dødsfall (livsforsikring)

Den tradisjonelle livsforsikringen gir en engangsutbetaling dersom forsikringstakeren dør på grunn av sykdom eller dødsfall. Utbetalingen er skattefri, og forsikringstakeren bestemmer selv hvem forsikringssummen skal utbetales til. Normalt vil dette være ektefelle, samboer eller barn. Personer mellom 14 år og 67 år kan tegne en forsikring som gir utbetaling ved dødsfall.

En forsikring som sikrer etterlatte en utbetaling ved dødsfall er normalt en stor betryggelse for folk flest. Vanligvis vil f.eks. en gjenlevende ektefelle ikke klare å betjene felles gjeld med kun sin egen inntekt. Livsforsikringen gir etterlatte en utbetaling som gjør dette mulig.

Uføreforsikring

Dette er en utvidelse av den tradisjonelle livsforsikringen, og gir den sikrede en engangsutbetaling eller en månedlig utbetaling dersom sikrede blir rammet av sykdom eller skade som medfører arbeidsuførhet på minst 50 %. Utbetalingen begynner normalt etter 12 måneder med uførhet. Før dette tidspunktet finnes lovregulerte bestemmelser om dagpenger og sykepenger. Forsikringsutbetalingen vil vare så lenge den sikrede er arbeidsufør (inntil 67 år), og utbetalingen skattelegges med en skattesats på 5,4 %. Uføreforsikring kan tegnes av personer mellom 26 år og 49 år.

Uføreforsikring kan være en stor økonomisk trygghet. Statistikk viser at rundt halvparten av alle nordmenn må forlate arbeidslivet på grunn av uførhet før fylte 67 år. Uten uføreforsikring vil inntekten kunne bli over halvert når man regner ut hva det offentlige utbetaler i uførepensjon og liknende. Med uføreforsikring vil man kunne få en ekstra utbetaling i tillegg til utbetalingen fra det offentlige, og på den måten kunne opprettholde sin vanlige levestandard.

Engangsutbetaling ved alvorlige sykdommer

Denne livsforsikringen gir den sikrede en skattefri utbetaling dersom sikrede blir rammet av alvorlige sykdommer. Typiske sykdommer som faller inn under forsikringen er kreft, MS, døvhet, blindhet, hjerneslag, lammelse og hjerteinfarkt. Personer må normalt være mellom 14 år og 54 år for å kunne tegne forsikring som gir engangsutbetaling ved alvorlige sykdommer, og forsikringssummen utbetales allerede ved stilt diagnose.

Helseerklæring ved tegning av livsforsikring

Når man tegner en livsforsikring må man fylle ut et omfattende skjema med opplysninger om sin nåværende og tidligere helsetilstand. Dette krever forsikringsselskapene for å sette riktig forsikringspremie, og for å undersøke om personen som ønsker å tegne forsikringen faktisk faller inn under vilkårene for å kunne tegne livsforsikringen. Det er viktig at man svarer utfyllende og riktig på spørsmålene man blir stilt i helseerklæringen. Lyver man til forsikringsselskapet vil dette kunne medføre nedsettelse eller bortfall i utbetalingen. Dersom du kontakter din fastlege vil denne kunne gi den en oversikt over tidligere helsehistorie.

Hvordan finne billigste livsforsikring?

Når det gjelder livsforsikring er det ikke et mål i seg selv å finne billigste forsikring. Målet bør være å finne den forsikringen som er best for din livssituasjon. Livsforsikring er, som tidligere nevnt, satt sammen av flere ulike forsikringer. Det er derfor viktig at man ber om råd fra forsikringsselskapene om de ulike livsforsikringene, og hva disse dekker. Forsikringsselskapene har gode oversikter over de ulike typer livsforsikring på sine nettsider. Det finnes også nettsider som lar seg søke om tilbud på livsforsikring fra flere ulike forsikringsselskap samtidig.

Back to Top